Жаңалықтар
  • Тіркелу

№ исх: 01/1848   от: 13.03.2017

№ исх: КГИП-7/1287-И   от: 01.02.2016

Жауапты мемлекеттік қызмет атқаратын адамдар, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар, оларға теңестірілген адамдар (Қазақстан Республикасының Президенттігіне, Қазақстан Республикасы Парламентінің немесе мәслихаттарының депутаттығына, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдігіне, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқарудың сайланбалы органдарының мүшелігіне кандидаттарды қоспағанда), лауазымды адамдар, сондай-ақ көрсетілген функцияларды орындауға уәкілеттік берілген кандидаттар болып табылатын адамдармен алынған сыйлықтарды мемлекеттік мүлікті басқаруға қатысты уәкілетті органға немесе жергілікті атқарушы органдарға өткізу туралы ЖАДЫНАМА

 

 

1.                Сыйлықты алған тұлғалар (білмей келіп түскен сыйлықтар, не олар өздерінің лауазымдық жағдайына немесе қызметтік міндеттерін атқаруына байланысты алған сыйлықтар, сондай-ақ лауазымдық жағдайына байланысты немесе қызметтік міндеттерін атқаруына байланысты мемлекеттік қызметшілерге жария түрде немесе ресми іс-шаралар кезінде берілген (тапсырылған) сыйлықтар) 7 күнтізбелік күн ішінде  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің (бұдан әрі – Уәкілетті орган)аумақтық органдарына немесе жергілікті басқару органдарына тапсырады.

Сыйлықтар Уәкілетті немесе жергілікті атқарушы органымен анықталған нұсқада мүлiктi тiзiмдеу, бағалау және (немесе) қабылдау-беру актiсi негiзiнде, тұлғаға сатып алу не сатып алудан бас тарту туралы жазбаша хабарламаны қоса бере отырып тапсырылады.

2.                Хабарламада келесі ақпараттар болкуы қажет:

Уәкілетті органның немесе жергілікті атқарушы органның атауы;

сыйлық тапсырушының Т.А.Ә., жұмыс орны, лауазымы, байланыс нөмірлері;

сыйлықтың атауы, оның мөлшері және ол туралы қысқаша түсіндірме;

сатып алу не сатып алудан бас тарту туралы ақпарат.

Сонымен бірге, сатып алған жағдайда хабарламада жоғары тұрған лауазымды адамның келісуі туралы белгі болуы керек (Т.А.Ә., лауазымы, қолы, мөр).

3.                  Сыйлықтар жергілікті арқарушы органдарына тапсырылған жағдайда, жергілікті басқару органдары Уәкілетті органға 5 жұмыс күн ішінде тиісті хабарлама жолдайды. Жергілікті атқарушы органдар тапсырылғын сыйлықтарды жоғарыда көрсетілген мерзімде Уәкілетті органға мүлiктi есепке алу, сақтау және бағалау үшін береді.

4.                Сыйлықты сатып алу уәкілетті орган сыйлықты алған адамнан хабарлама алған күннен бастап күнтізбелік жеті күн ішінде уәкілетті орган мен сыйлықты алған адам арасындағы сатып алу-сату шарты бойынша жүзеге асырылады.

Сонымен бірге, жергілікті атқарушы органдарға бағалауға және сатып алу-сату шартына тапсырған мерзімдері жергілікті атқарушы органнан тиісті хабарлама алған кезден бастап саналады.

5.                Сыйлықты тапсырған адам оны сатып алудан жазбаша түрде бас тартқаннан кейін ғана уәкілетті орган арнаулы мемлекеттік қордан сыйлықты үшінші тұлғаларға өткізуге құқылы.

 

 

Мәлімет үшін: Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексінің 472-бабы 1-тармағының 4-тармақшасына сәйкес, жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне келіп түскен мүлiктiтолық және (немесе) уақтылы бермеу, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгiлерi болмаса әкімшілік айыппұл салуға әкеп соғады.

 

ПАМЯТКА

по сдаче подарков, полученных лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к ним (за исключением кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного самоуправления), должностными лицами, а также лицами, являющимися кандидатами, уполномоченными на выполнение указанных функций (далее – лица), в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом или местный исполнительный орган

 

1.Лица в течение 7 календарных дней со дня получения (обнаружения) подарка (поступившего без ведома лица; полученноголицом в связи с его должностным положением или исполнением служебных обязанностей; переданного (врученного) публично или во время официальных мероприятий в связи с его должностным положением или исполнением  служебных обязанностей) сдают его в территориальные подразделения Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) или местные исполнительные органы (далее – МИО).

Сдача подарка осуществляется по акту описи, оценки и (или) приема-передачи имущества, составляемому уполномоченным органом или МИО по установленной форме, с приложением лицом письменного уведомления о выкупе либо об отказе в выкупе(далее – уведомление).

2.                Уведомление должно содержать следующие сведения:

наименование уполномоченного органа или МИО;

Ф.И.О. лица, сдающего подарок, его должность, место работы, контактные данные;

наименование подарка, его количество и краткая характеристика;

информация о согласии выкупить подарок либо об отказе от выкупа.

При этом, в случае выкупа подарка на уведомлении вышестоящим должностным лицом делается отметка о согласовании выкупа (Ф.И.О., должность, подпись, заверенная печатью).

3.                При сдаче лицом подарка в МИО, МИО в течение 5 рабочих дней направляет соответствующее уведомление в уполномоченный орган. Подарки, сданные в МИО, подлежат передаче уполномоченному органу для организации учета, хранения и оценки в вышеуказанный срок. 

4.       В течение 7 календарных дней после получения уполномоченным органом соответствующего уведомления от лица, сдавшего подарок, уполномоченным органом производится оценка подарка и заключается договор купли-продажи с указанным лицом.

         При этом, срок проведения оценки и заключения договора купли-продажи по подаркам, сданным лицами в МИО, исчисляется с момента получения соответствующего уведомления от местного исполнительного органа.

5.                Уполномоченный орган вправе произвести реализацию подарка из специального государственного фонда третьим лицам только после письменного отказа от выкупа лицом, сдавшим подарок.

 

Справочно: в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 472 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях» за неполную и (или) несвоевременную передачу в уполномоченный орган имущества в виде подарков, если эти деяния не имеют признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотрена административно-правовая ответственность.

 

         Сведения об адресах уполномоченного органа прилагаются.

 

 

Приложение к Памятке

 

Перечень территориальных подразделений

Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан

 

№ п/п

Наименование

Адрес

1

Южно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации

Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан

160011,  г. Шымкент, ул. Ильяева, 24